สำนักกิจการนักศึกษา

องค์การนักศึกษา -> สำนักกิจการนักศึกษา

ภาระหน้าที่

     -

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา

      -

ทำเนียบองค์การนักศึกษา

      -